Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Sarinla Ekawada

School of wellness & well-being

Sarinla- liberation befrielse

Ekawada- echoes from within ekar inifrån

In English (white text)

På Svenska (gula texter)

Sarinla and Ekawada is a spiritual name that is born out of meditation, Hilot healing art, the indigenous shaman practices of Babaylan,  and the ancient writing method from the Philippines called Baybayin.

It is a combination of messages that was shown during a Manghihilot and Babaylan inspired ritual.

Sarinla came to life in 2003 and Ekawada appeared in 2016.

Manghihilot is the practitioner of the traditional healing art of Hilot, an ancient body treatment from the Philippines.

Hilot is an ancient method of healing and is still widely used in the Philippines.

This ancient healing method is built on the traditional Philippine medicine and is taught by the older generation to an apprentice within the family.

The oral and practical lessons were received, practiced and taught by the heirs continuously throughout the generations. Hilot becomes a significant part in their way of life.

Baybayin is one of the many native scripts in the precolonial Philippines.

The development of Baybayin is still somewhat of a mystery in the Philippines.

Due to the destruction of native literature of the authorities under the invasion era in the Philippines and the poor conservation of writing materials, it became difficult and almost impossible to trace the history of Baybayin.

According to scholars, Baybayin is derived from the Kawi script of Java and from the Indian scripts.

Babaylan is the traditional medicin woman/shaman priestess that holds one of the three highest positions in a tribal community during the precolonial Philippines.

Authentic Hilot practitioners and traditional medicine men and women in the Philippines are trained by their mentors during her or his apprentice years on how to read the signs, symbols and hidden messages that are presented by nature and the celestial bodies that comprise the universe.

Baybayin is one of the tools that are used to read and translate these messages.

E - means to breathe in order to find your inner desires and true self

Ka - means to build a bridge between your inner self and outer self

Wa - means acceptance and release or to release or open something that has been contained

Da - means to stop and lie down, to surrender to the elements of nature and let yourself be healed


As a full name "Sarinla" means Liberation while "Ekawada" means echoes from within; echoes from the water

På Svenska:

Sarinla och Ekawada är namn och idèer som föds av meditation, hilot-disciplinen och den traditionella skrivstil i Filippinerna som kallas för Baybayin.

Det är en kombination av budskap som visades under en Manghihilot och Babaylan inspirerande ritual.

Manghihilot är utövaren av den traditionella helande metod Hilot som används i stor sträckning i Filippinerna.

Denna antika helande metod i grunden bygger på den traditionella Filippinska medicin som lärs ut av den äldre generationen till en lärling inom familjen. De muntliga och praktiska lärdomarna togs emot, utövas och lärdes ut av arvtagarna kontinuerligt genom generationerna. Hilot blir ett viktigt del av deras sätt att leva. 

Baybayin är den inhemska skripten för förkoloniala Filippinerna. 

Utvecklingen av Baybayin är fortfarande något av ett mysterium i Filippinerna. 

På grund av förstörelse av infödd litteratur av myndigheterna under invasionsmaktens styre i Filippinerna och dålig bevarande av skrivmaterial, blev det svårt och nästan omöjligt att spåra historien om Baybayin.  

Baybayin härleds från Kawi skript från Java och från Indiska skript.

Babaylan är den traditionella medicinska kvinnan/shaman prästinna som rymmer en av de tre högsta positionerna i en stamgrupp.

Autentiska Hilot utövare och traditionella medicinska män och kvinnor i Filippinerna är utbildade av sina mentorer under sina lärlingsår om hur man läser tecken, symboler och dolda budskap som presenteras av naturen och himlakropparna som omfattar universum. 

Baybayin är ett av de verktyg som används för att läsa och översätta dessa meddelanden.

E - betyder att andas in för att hitta din inre längtan och sanna jag

Ka - betyder att bygga en bro mellan ditt inre jag och yttre själv

Wa - betyder acceptans och släppa eller släppa något som har inneslutna 

Da - betyder att stoppa och ligga ner, att överlämna sig till naturens element och låt dig bli helad

Sarinla betyder Befrielse och Ekawada betyder ekar inifrån; ekar från vattnet

Embrace your health and wellbeing

Omfamna din hälsa och välbefinnande

Sarinla Ekawada School of wellness and Well-being is a humble place to learn about holistic healing to achieve a sustainable wellness and well-being.

Here, visitors can balance their body, mind and soul with nourishing organic food, touch therapy and talk therapy as well as different forms of dynamic and relaxing movements, breathing and meditation exrcises, all offered in a harmonious and nature-friendly environment.

Sarinla Ekawada also offers a personal and customized experience that is essential in the life of each individual to be able to recharge their mental, physical and spiritual condition.

Our vision is to establish a unique school involved in the betterment of wellness and well-being and a humble health resort in a new dimension that offers a personal journey with a comprehensive holistic approach to revitalize the mind, body and soul in an idyllic setting, to address the individual needs and to offer our broad range of wellness and well-being packages, treatments and customized retreats, courses and educational program.

På svenska:

Sarinla Ekawada School of Wellness and Well-being är en skola för wellness och välbefinnande och en ödmjuk plats för att lära sig om holistisk helande för att uppnå en hållbar hälsa och välbefinnande. Här kan besökarna balansera kropp, sinne och själ med närande ekologisk mat, beröringsterapi och samtalsterapi samt olika former av dynamiska och avkopplande rörelser, andnings- och meditationsmetoder, allt som erbjuds i en harmonisk och naturvänlig miljö.

Sarinla Ekawada erbjuder en personlig och skräddarsydd helande upplevelse som är essentiell i varje individs liv för att kunna ladda det mentala, fysiska och andliga tillståndet.

Vår vision är att etablera en unik skola och kurort i en ny dimension som erbjuder en personlig resa med en total helhetssyn på vitalisering av sinne, kropp och själ i en idyllisk miljö, samt att ta itu med individuella behov och förvalta vårt breda utbud av friskvårdspaket, behandlingar och skräddarsydda retreat, kurser och utbildningsprogram.

IRL: Michelle Söderman

ISL: Sarinla Ekawada

Sarinla=Liberation, Ekawada=Echoes from within, echoes from the water

Holistic Health and Lifestyle Practitioner

Founder: Sarinla Ekawada School of Wellness and Well-being


Services:

Birth & Postpartum Doula

Prenatal & Postnatal

Relationship therapy

Mindfulness

ACT, CBT, EFT

Burnt-out syndrome management

Grief management

Fibromyalgia management

Pain management

Phobia free life

Autoimmune disease recovery

Vipassana meditation

Zen meditation

Intuitive healing/ Energy healing

Reiki healing/ Prana healing

Stress and Distress management

Qi Gong

Shiatsu

Organic gardening

Sustainable lifestyle coach

Creator/ Mentor:

*Sarinla Hilot Healing- talk and touch therapy

*I whole me program

*Holistic Pregnancy and Birth

*Holistic parenting

*Sacred study circles

*Balik Babaylan- Philippine indigenous practices

*Eralaya movements


From childhood and onwards, most of us have only learned to investigate and verify things in the external world.

Many are unaware on how to unlock their inner power and achieve their higher version.

We have forgotten how to look from within. The noise of superficiality silenced our inner voice. The authentic beings turned from well to ill.

This is why we remain strangers to ourselves while we are so busy trying to get to know more about the external world, about others.

Along our life’s journey, the balance collapses and we are left clueless and helpless.

This lack of self-understanding is the main reason why our relationships, health and economy do not seem to work, and why confusion, crisis and conflicts so often prevail in our lives. The core part of our being that shelters our experiences remains undisciplined.

The mind, body, heart and spirit are disconnected.

We learn how to move and behave in the outer world.

But to be able to discover and remain our authentic selves, we first need to learn to be still and examine what is within ourselves and discover our internal universe.

And then we set ourselves into motion. We take the first conscious step and let it evolve into diverse movements.

Through conscious movement, we learn to connect our inner being with the outer beings. We reverse the ill-being back to well-being.

This truth is strongly supported by a broad range of wise men and women all over the world because this truth is governed by the universal law.

Come and learn together with Sarinla Ekawada to systematically explore your inner dimensions wherein you commit yourself to yourself, find your inner compass and use it to explore your extended dimensions.

Because only through this internal journey and self-discovery can you reconnect with everything else beyond you.

Be free...Let the echoes from within speak...

På Svenska:

Från barndomen och framåt har de flesta av oss bara lärt oss att undersöka och verifiera saker i den yttre världen.

Många är omedvetna om hur man låser upp sin inre kraft och uppnår sin högre version.


Vi har glömt hur vi ska se inifrån. Ytlighetsbruset tystade vår inre röst. Vår autentiska och välmående vi blev bra till sjuka.

Det är därför vi förblir främlingar för oss själva medan vi är så upptagna med att försöka lära oss mer om omvärlden, om andra.

Längs vårt livs resa kollapsar balansen och vi lämnas aningslösa och hjälplösa.

Denna brist på självförståelse är huvudorsaken till att våra relationer, hälsa och ekonomi inte verkar fungera, och varför förvirring, kris och konflikter så ofta råder i våra liv. Kärnan i vårt väsen som skyddar våra upplevelser förblir odisciplinerad.


Sinnet, kroppen, hjärtat och ande är frånkopplade.

Vi lär oss hur vi rör oss och beter oss i den yttre världen.

Men för att kunna upptäcka och förbli vårt autentiska jag, måste vi först lära oss att vara stilla och undersöka vad som finns i oss själva och upptäcka vårt inre universum.

Och sedan sätter vi igång oss själva. Vi tar det första medvetna steget och låter det utvecklas till olika rörelser.

Genom medveten rörelse lär vi oss att koppla vårt inre med de yttre värld. Vi vänder illamående tillbaka till välbefinnande.

Denna sanning stöds starkt av ett brett grupp av kloka män och kvinnor över hela världen eftersom denna sanning styrs av den universella lagen.


​Kom och lär dig tillsammans med Sarinla Ekawada för att systematiskt utforska dina inre dimensioner där du förbinder dig till dig själv, hittar din inre kompass och använder den för att utforska dina utökade dimensioner.

För bara genom denna interna resa och självupptäckt kan du återansluta till allt annat bortom dig.

Var fri ... Låt ekon inifrån tala ...

Helena

-Yoga instructor

-Capoeira instructor

-Apprentice Hilot healing art

-Founder LocalYoga

-Founder RE:CONNECT

Capoeira- Liberation of body and mind

The benefits of Capoeira:

  • Reduces stress and increases self-esteem as well as body awareness.
  • Improves fitness, agility, flexibility, strength, coordination balance and concentration.
  • No prior knowledge is required because movements are governed by the body's own condition.

What is Capoeira?

Capoeira is an Afro-brasilian martial art camouflaged in a dance of kicks, self-defense, acrobatics accompanied by traditional rhythms and singing. Brazil's cultural heritage has more to offer in terms of Portuguese traditions, history and language.

Is Capoeira a martial artistry or a martial sports?

Capoeira can be described in many different ways and none of them are wrong. It is a battle form developed by African slaves living under brutal conditions in Brazil during the colonization period. The battle form became the slave's liberation from oppression and when slavery was abolished in Brazil in 1888, many slaves survived by showing Capoeira as a dance with spectacles. Today, Capoeira is a symbolic struggle that is practiced all over the world by children and adults of all ages and is also considered as martial arts.

Helena's Journey

About ten years ago, Helena came in contact with the martial art of Capoeira and was enchanted by the characteristic spectacle between two people in a ring of singing people and a number of people who played instruments. These two people in the ring moved in line and in accordance with the music in a weightless and uninterrupted interaction of kicks, turns and defense.

Since this meeting, Capoeira has intertwined with Helena's life and has strong roots today reflected in her character. She uses Yoga as an important tool within Capoeira to deepen the knowledge of body and mind.

Capoeira- Frigörelse av kropp och sinne

Fördelarna med Capoeira:

Reducerar stress och ökar självförtroendet samt kroppskännedom.

Förbättrar konditionen, smidigheten, flexibiliteten, styrka, koordination balans och koncentrationsförmågan.

Inga förkunskaper krävs då man rör sig efter kroppens egna förutsättningar.

Vad är Capoeira?

Capoeira är en afrobrasiliansk kampkonst kamouflerad i en dans med sparkar, självförsvar, akrobatik till traditionella rytmer och sång. Brasiliens kulturarv som har mer att erbjuda i form av traditioner, historia och språkkunskap inom portugisiska.

Är Capoeira en kampkonst eller en kampsport?

Capoeira kan beskrivas på många olika sätt och inget av dem är fel. Det är en stridsform som utvecklades av afrikanska slavar som levde under brutala förhållanden i Brasilien under koloniseringstiden. Stridsformen blev slavarnas frigörelse från förtrycket och när slaveri avskaffades i Brasilien år 1888 försörjde många slavar sig genom att visa upp Capoeira som en dans med skådespeleri. Idag är Capoeira en symbolisk kampkonst som utövas över hela världen av barn och vuxna i alla åldrar och som även anses som kampsport.

Helenas resa

För cirka tio år sedan kom Helena i kontakt med kampkonsten Capoeira och förtrollades av den karaktäristiska skådespelet mellan två personer i en ring av sjungande människor och en begränsat antal personer som spelade instrument. Dessa två personer i ringen rörde sig i takt och i enlighet till musiken i ett viktlöst och obehindrat samspel av sparkar, hjulningar och försvar.

Sedan detta möte har Capoeiran sammanflätats med Helenas liv och har starka rötter idag i sin karaktär. Helena använder sig utav Yoga som ett viktigt verktyg inom Capoeira för att fördjupa kunskapen inom kropp och sinne.

Anna Wynja Lindman

- Vedic Art lärare/ teacher

I was born on Lidingö and have lived in Roslagen since 1987, nowadays in a village together with my husband, dogs and chickens.

I have drawn and created my whole life. In 2004, I attended a basic course in Vedic Art, this accelerated my interest in painting and I wanted to share this with others, and so I decided to study and be a Vedic art teacher.

Vedic art is not an art education, but a method in 17 steps where one awakens the inner creative power.

Going for a course with me means having fun and there are no performance requirements. No prior knowledge is needed!

With my own paintings I want to give a sense of hope, that the light is always there!

Please contact me for questions, whether you want to buy a painting, or go for a course!

Anna Lindman Facebook: https://www.facebook.com/vedicartbyanna/

Tel: 0722218077

[email protected]

Jag är född på Lidingö, men bor sedan 1987 i Roslagen.

Numera på ett torp tillsammans med min man, hundar och höns.

Jag har tecknat och skapat hela livet. 2004 gick jag en grundkurs i Vedic Art, detta satte fart på mitt måleri och jag ville dela detta med andra, varvid jag utbildade mig till lärare.

Vedic art är inte en konstutbildning, utan en metod i 17 steg där man väcker upp den inre skaparkraften.

Att gå en kurs hos mig innebär att ha roligt och det finns inga prestationskrav eller måsten. Inga förkunskaper behövs!

Med mina egna målningar vill jag ge inge en känsla av hopp, att ljuset alltid är där!

Kontakta gärna mig vid frågor, om du vill köpa en tavla, eller gå en kurs!

Anna Lindman Facebook: https://www.facebook.com/vedicartbyanna/

Tel: 0722218077

[email protected]

Filipa Ekeroth Simoes

Yoga instructor

Meditation instructor

Moragami - Entrepreneur

FIlipa has been dedicated to her search for the big questions in life since her teenage years.

Doing her investigation through many different traditions from olden times to modern science, she now has her daily practice in Raja yoga and Zen meditation. She is still a student of these and other philosophies that stem from all cultures around the world and delights in drawing the parallels that cross beyond borders and time. She is passionate about building community and engaging in action in whatever is needed at the moment.

She believes that one must commit to doing and giving back as well as simply surrender to the mystery of life and find the humor of it all.

She will constantly invite you to become intimate with the present moment as well as with yourself and ultimately encourage you to relate to others in the same manner.

På Svenska:

Filipa har ägnat sig åt sökande efter de stora frågorna i livet sedan tonåren.

Hon gör undersökningar av många olika traditioner från forna tider till modern vetenskap och utövar nu dagliga övningar i Raja yoga och Zenmeditation. Hon är fortfarande en lärling av dessa och andra filosofier som härrör från många kulturer runt om i världen och fröjdas i att konstruera paralleller som korsar bortom gränser och tid. Hon brinner för att bygga gemenskap och delta i åtgärder i vad som behövs för tillfället.

Hon tror att man måste åta sig att göra och ge tillbaka till livet och även underkasta sig till livets mysterium och hitta humor i det hela.

Hon kommer ständigt med inbjudningar till att bli intim med nuet samt med dig själv och slutligen uppmuntra dig att relatera till andra på samma sätt.

Myona Söderman

Myona's Creations Sustainable Fashion

Designer - Moragami

Designer- Sarinla Saplot

Myona wants you to express your personal style while staying true to your morals!

Textile is an indispensable element of human society throughout its history,

and has been an important commodity traded globally over centuries.

However, textiles exert various environmental impacts in their life

cycle. In addition, the consumption of textile products has been growing

over time globally. The increase in consumption

has consequences both in terms of increased textile waste

flows and in terms of the environmental impacts associated with production,

use and end-of-life management of textiles.

Myona's Creation - the answer to sustainable fashion

  • Textiles should be designed for reuse and/or recycling depending on the expected life time of textile product
  • Conventional materials to a large extent needs to be replaced by more sustainable materials
  • Ethically sourced organic and recyled materials and socially responsible methods of production helps to maximize sustainability
  • På Svenska:
  • Myona vill att du uttrycker din personliga stil med ett rent samvete!

Textil är en oumbärlig del av det mänskliga samhället genom historien,

och har varit en viktig handelsvara globalt under århundraden.

Men textilier har olika miljöeffekter i sitt produktionscykel. Dessutom har konsumtionen av textilprodukter ökat över tiden globalt. Konsumtionsökningen har miljökonsekvenser i samband med produktion, användning och avfallshantering.

Myona's Creations - Svaret på hållbart mode

Textiler bör utformas för återanvändning och / eller återvinning beroende på den förväntade livstiden för textilprodukter

  • Konventionella material måste till stor del bytas ut mot mer hållbara material

Etiska, ekologiska och återvunna material och socialt ansvar på produktionsmetoder bidrar till att maximera hållbarheten