Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Sarinla Ekawada

School of wellness & well-being

***Be kind to yourself and other beings ***

In English (white text)

På svenka (gula texter)

The Sarinla Ekawada equation:

physical health + personal & spiritual development + mindful presence + environmental concern

= sustainable wellbeing

Sarinla Ekawada ekvationen:

fysisk hälsa + personlig- och själslig utveckling + medveten närvaro + miljöomtanke

= hållbart välbefinnande

To achieve sustainable health and wellness, we at Sarinla Ekawada School of Wellness and Well-being will help you understand the importance of going through the process of physical healing along with self-discovery and personal growth. This is the key to achieve a positive change in your physical, mental, emotional and spiritual being.

För att uppnå en hållbar hälsa och välbefinnande, vi på Sarinla Ekawada School of Wellness and Well-being hjälper dig att förstå betydelsen av att gå igenom processen av kroppslig helande tillsammans med självupptäckt och personlig utveckling. Detta är nyckeln till att få en positiv förändring på din fysiska, mentala, emotionella och andliga välbefinnande.

Physical Health/

Fysisk hälsa

In a harmonious and peaceful environment, we will help you with your physical pain and tension in the body by giving you a revitalizing body care experience.

Through traditional and medicinal touch therapy, plus spa treatments with 100% organic ingredients, we have the primary goal to relieve your discomfort, fatigue and stress.

Using intuitive approach, the body is assisted to relax and release all the energy blockages that cause the pain and tension.

We will help your energy balance restored in the body.

By using efficient ancient touch therapy techniques combined with modern body therapies and spa treatments, we turn yourtension, fatigue and discomfort to relaxation and wellbeing.

To maximize the process of rejuvenation and physical healing, we also help in the care and maintenance of the digestive system using natural organic plant-based food and drinks.

Your physical health achieves relief and balance that strengthens your immune system and rejuvenates your body's systems.

På Svenska:

I en harmonisk och lugn miljö, kommer vi att hjälpa dig med dina smärtor och spänningar i kroppen eller ge dig en uppiggande kroppsvårdsupplevelse.

Genom traditionella och medicinska beröringsterapi och spabehandlingar med 100% ekologiska råvaror, har vi det primära målet att lindra obehaget, tröttheten och stressen.

På intuitivt sätt hjälper kroppen till att slappna av och frigöra alla energiblockeringar som orsakar till smärtor och spänningar.

Din energibalans återställs i kroppen.

Genom att använda effektiva uråldriga beröringstekniker i kombination med moderna kroppsterapier och spabehandlingar, förvandlas spänningar, tröttheten och obehag till avslappning och välmående.

För att maximera processen för fysisk uthämtning och helande hjälper vi också till att vårda matsmältningssystemet genom att använda naturliga växtbaserad mat och dryck.

Din fysiska hälsa uppnår lättnad balans som förstärker ditt immunförsvar och vitaliserar ditt kroppssystem.

Personal and spiritual development/

Personlig- och Själslig utveckling

This means understanding the existential questions about life and the universe, of our interior as well as the exterior, how we really want to live our lives according to our own life compass.

Life consists of both the pleasant and the unpleasant.

The unpleasant is usually caused by negative thoughts and feelings that attach the mind in a whirl of fear and anxiety.

Spiritual development begins when you find your inner compass, which is the most essential tool in life.

Your inner compass, "your intuition", shows the way to who you really are and guide you on how you could live your true life.

På Svenska:

Detta innebär förståelse av de existentiella frågorna om livet och universum, av vårt inre såsom vårt yttre, av hur vi egentligen vill leva vårt liv enligt vår egen livskompass.

Livet består av både det behagliga och obehagliga.

Det obehagliga orsakas oftast av negativa tankar och känslor som fäster sinnet i en virvel av rädsla och oro. Själslig utveckling börjar när man hittar sin inre kompass som är det mest essentiella verktyget i livet. Din inre kompass, "din intuition", visar vägen till vem du egentligen är och guidar dig vidare om hur du skulle kunna leva ditt sanna liv. 

Mindful presence/

Medveten närvaro

Meditation is the art of concentrating the focus on a sound or object, visualization, breathing, movement, or attention.

The purpose of meditation exercises is to increase awareness of the present moment, reduce stress, promote relaxation and enhance personal and even spiritual development.

På Svenska:

Meditation är konsten att koncentrera fokus på ett ljud eller objekt, visualisering, andning, rörelse, eller uppmärksamhet. 

Syftet med meditationsövningar är att öka medvetenheten om nuet, minska stress, främja avslappning och förbättra personlig och även andlig utveckling.

Mother Earth & Environmental concern/

Moderjord & Miljöomtanke

Nature is the gift from the universe for the survival of human beings. 

From the air that we breathe, the water that quench our thirst, the natural and healing food that we derive from nature, the trees that provide shelter and clothes, which also produces the oxygen that is a crucial ingredient in the air that we breathe.

Nature provides our vital needs.

It deserves our respect and appreciation.

Unfortunately nowadays, people are being more and more disconnected from nature because the society is instead becoming more connected to digital gadgets and technology.

There is an unhealthy imbalance between time spent in the electronic world and the time to experience nature.

Because of this phenomenon, many are suffering from anxiety, depression, chronic stress and pain, chronic fatigue and burnout syndrome.

If we lose our connection with nature, what can it mean for our health and well being?

På Svenska:

Naturen är gåvan från universum för människors överlevnad. 

Från luften som vi andas in, vattnet som släcker vår törst, den naturliga och helande maten som vi hämtar från naturen, träden som ger skydd och kläder, vilket också producerar syre som är en viktig ingrediens i vår överlevnad.

Naturen ger våra vitala behov. Den förtjänar vår respekt och tacksamhet.

Tyvärr, numera blir människor allt mer kopplade från naturen, eftersom samhället istället blir mer kopplat till digitala prylar och teknik.

Det finns en ohälsosam obalans mellan tiden i den elektroniska världen och tiden att uppleva naturen.

På grund av detta fenomen lider många av ångest, depression, kronisk stress och smärta, kronisk trötthet och utbrändhet.

Om vi förlorar vår koppling till naturen, vad kan det betyda för vår hälsa och vård?